Missie - Visie

Missie - Visie van het CLW Roeselare (CLWR)

Missie van het CLW Roeselare

Het CLW Roeselare biedt toekomstgerichte opleidingen binnen het secundair onderwijs aan, met als finaal doel jongeren zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien om zo hun weg te kunnen vinden, zowel op de arbeidsmarkt als in de maatschappij.

Visie van het CLW Roeselare

Via open communicatie en respect voor het uniek zijn van elke jongere, biedt het CLWR tijd en ruimte voor een waarde(n)volle opleiding op maat.

Open communicatie
- door persoonlijke, eerlijke en respectvolle communicatie met jongeren – ouders – partners – personeel
- door gebruik van digitale communicatiemiddelen naar jongeren – ouders – partners - personeel
- door in dialoog te gaan met alle betrokken partijen

Respect voor het uniek zijn
- door elkaars religie te respecteren zoals beschreven binnen de katholieke dialoogschool
- door elke jongere zijn/haar ‘rugzak’ te respecteren
- door aandacht te hebben voor de diversiteit van de jongeren
- door in de omgang met de jongere rekening te houden met hun eigenheid

Tijd en ruimte
- door te voorzien in een aangepaste organisatiestructuur
- door de passende begeleiding en ondersteuning te voorzien
- door elke jongere volgens de eigen mogelijkheden zijn/haar traject, inclusief werkpunten, te laten doorlopen

Waarde(n)volle opleiding op maat
- door een waarde(n)volle begeleiding
- waarden als ‘respect’, ‘eerlijkheid’, ‘betrokkenheid’, … implementeren in de totale begeleiding
- door elke jongere medeverantwoordelijk te maken voor zijn/haar traject
- door te vertrekken vanuit de sterktes van elke jongere